Akční plán podpory malých a středních podnikatelů na období 2014 až 2015

Akční plán podpory malých a středních podnikatelů na období 2014 až 2015

Akční plán podpory malého a středního podnikání na období 2014 až 2015 (AP MSP) reaguje na současnou situaci ve vývoji ekonomiky České republiky, v níž jsou patrné znaky oživení po několikaleté recesi.

Segment malých a středních podniků (MSP) hraje v ekonomice ČR významnou roli, jeho podíl na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů v roce 2013 činil 99,83 procent. Podíl přidané hodnoty dosáhl v témže roce 54,8 procent a podíl na celkovém počtu zaměstnanců 60 procent.

MSP hrají rozhodující roli při tvorbě pracovních příležitostí a obecně jsou faktorem sociální stability a hospodářského rozvoje. Jejich rozvoji však může bránit selhání trhu, v důsledku čehož tyto podniky čelí mnoha typickým nevýhodám.

Například mají často potíže při získávání kapitálu nebo půjček, což je způsobeno omezeným zajištěním, které mohou tyto podniky nabídnout, v protikladu ke zpřísňujícím se pravidlům pro řízení úvěrového rizika na straně bank a dalších finančních institucí.

Omezené zdroje mohou MSP rovněž zúžit přístup k informacím, zejména o nových technologiích a potenciálních trzích, limitovat je v marketingových aktivitách, průniku na zahraniční trhy, inovačních schopnostech a dalších oblastech.

Proto v zájmu ulehčení rozvoje hospodářské činnosti MSP vláda ČR tento segment podporuje. Strategickým materiálem, který vytyčuje celkové směřování podpory MSP ve střednědobém časovém horizontu, je Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014 až 2020, která byla schválena vládou ČR.

Tento dokument obsahuje vizi, základní cíle a směry vývoje daného segmentu podnikatelů, které vyúsťují do 50 konkrétních opatření rozdělených do 4 strategických priorit.

Malé a střední podnikání je v permanentním ohnisku zájmu evropských institucí, které průběžně vyhlašují cílená opatření a sledují jejich vývoj v jednotlivých členských státech. K nejvýznamnějším z nich patří Small Business Act, na jehož naplňování reagují i úkoly uvedené v tomto akčním plánu.

Cílem AP MSP je v souladu s Koncepcí MSP předložit soubor vybraných opatření, na která je třeba se v nejbližší době soustředit. Cílená podpora bude směřovat zejména ke stimulaci vzniku MSP, akceleraci jejich rozvoje, usnadnění přístupu k financím, internacionalizaci a efektivnímu nakládání s energiemi.

Akční plán podpory malých a středních podnikatelů na období 2014 až 2015 - akcni_plan_MPO1.pdf (1,1 MB)

© 2013 - 2017 Všechna práva vyhrazena.

Oficiální webové stránky poslance Ladislava Velebného